Добавете в маслената система една опаковка Engine Oil Stop Leak за всеки 5 литра масло.